FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Besedna zveza

AlinejaBesede se lahko v stavku povezujejo v besedne zveze. Znotraj besedne zveze so lahko posamezne besede enakovredne (priredna besedna zveza), lahko pa so podrejene jedru besedne zveze (podredna besedna zveza).
Alineja*Znotraj besednih zvez (pa tudi med stavčnimi členi) imenujemo razmerje med pridevnikom in samostalnikom ujemanje, razmerje med glagolom/pridevnikom/predlogom in samostalniško besedno zvezo ali samostalnikom vezava, razmerje med prislovom in besedo, na katero se nanaša, pa primik.
Alineja*Nekatere besedne zveze rabimo zelo pogosto. Imenujemo jih stalne besedne zveze.
Alineja*Kadar takšna besedna zveza dobi nov pomen, na katerega ne moremo sklepati iz njenih sestavin, dobimo frazem.
Alineja*Frazem je lahko tudi cel stavek ali cela poved. Tak frazem imenujemo pregovor.