FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja povedi Stavek in poved

AlinejaStavek sestavljajo stavčni členi, ki so zbrani okrog (ene) osebne glagolske oblike.
AlinejaPoznamo tudi posebne vrste stavkov, ki (osebne) glagolske oblike nimajo. (*Stavki so torej štirih vrst: neodvisni, odvisni, pastavki in polstavki.)
AlinejaPo vsebini so stavki (in na podlagi glavnega, neodvisnega stavka tudi celotne povedi) lahko pripovedni, vprašalni (vprašanja K/Č in vprašanja DA/NE), velelni (*in želelni).
AlinejaPoved se začenja z veliko začetnico in konča s končnim ločilom (piko, klicajem, vprašajem, tropičjem). Lahko obsega več stavkov, lahko samo enega.
AlinejaČe poved obsega več stavkov, so ti med seboj v prirednem ali podrednem razmerju. *V takšnem razmerju so lahko med sabo tudi posamezne povedi.